1 )  اندازه ی هر پاره خط را ..............  آن پاره خط می گویند .

 

2 )  اندازه ی دور هر شكل را ..............  آن شكل می گویند .

 

1 )  اندازه ی هر پاره خط را ..............  آن پاره خط می گویند .

 

2 )  اندازه ی دور هر شكل را ..............  آن شكل می گویند .

 

3 )  به هر مثلث كه .............. هم اندازه داشته باشید ، مثلث متساوی الاضلاع می گوییم .

 

4 )  هر مثلث كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. می نامیم .

 

5 )  چهارضلعی كه هم ضلع های برابر دارد و هم قطرهای برابر ..............  نام دارد .

 

6 ) هر مثلثی كه ضلع های هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .

 

7 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر با محیط مثلث متساوی الاضلاعی كه ضلع آن ..............  سانتیمتر است برابر می باشد .

 

8 ) محیط مثلث متساوی الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .

 

9 ) به قسمتی از خط راست كه دو سر مشخص داشته باشد  .............. می گویند .

 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 بهمن 1388    | توسط: وحید نورایی    | طبقه بندی: نمونه ایی ازسئوالات امتحانی،     | نظرات()