بخش اول - ساختمان بدن موجودات زنده

موجودات زنده با موجودات غیر زنده متفاوتند. آجر، صندلی و كتاب جزء موجودات غیر زنده و پروانه، درخت و گنجشك جزء موجودات زنده هستند. رشد، حركت و تولید مثل از مهم ترین تفاوت های موجودات زنده و غیر زنده می باشد.

سلول چیست؟

بدن ما و همه موجودات زنده از واحدهای بسیار كوچكی به نام سلول ساخته شده است. سلول واحد ساختمانی بدن است.
ساختمان سلول: برای دیدن سلول به دلیل كوچك بودن آن، باید از وسیله ای به نام میكروسكوپ استفاده كنیم. با میكورسكوپ می توان همه چیز را بیشتر از 1000 برابر بزرگ كرد.
هر سلول 3 بخش دارد:
1- پوسته
2- سیتوپلاسم
3- هسته
پوسته مانند پوششی در اطراف سلول كشیده شده است. سیتوپلاسم، مایع غلیظی است كه تمام سلول را پر می كند. یك هسته كوچك نیز در داخل سیتوپلاسم است. شكل و اندازه سلول ها با هم متفاوت است.
در ساختمان برگ سه نوع سلول مشاهده می كنیم كه هر یك كار معینی انجام می دهند. سلول ها از غذایی كه وارد آنها می شود استفاده می كنند و در صورت آسیب دیدن آنها تقسیم می شوند و سلول جدیدی را به وجود می آورند و اینك ار تا پایان عمر ادامه دارد.
سلول ها كار های مختلفی انجام می دهند. مثلاً سلول عصب (انتقال پیام) سلول استخوان (استحكام) سلول ماهیچه(حركت) و سلول روده (جذب) غذا را به عهده دارند.
شباهت های سلول ها:
1- همه سلول ها سه بخش اصلی (پوسته،هسته، سیتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد می كنند.
3- همه سلول ها تقسیم می شوند.
در برگ دونوع سلول وجود دارد:
1- روی برگ از سلول های نازك و پهن تشكیل شده
2- در درون برگ سلول های مستطیلی كه سبزینه دارند وجود دارد.

  پرسش های بخش 1
1- كدامیك از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟

استخوان
ماهیچه
سلول
پوست
2- رشد بدن انسان به سبب چیست؟

ورزش كردن
استراحت كردن
تقسیم سلول ها
كش آمدن سلول ها
   3- پوششی كه در اطراف سلول ها وجود دارد چه نامیده می شود؟

استخوان
پوسته
سیتوپلاسم
هسته

  4- ساختمان بدن كدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشكیل شده است؟

شتر
پلنگ
خروس
مورچه
   5- مایع غلیظی كه سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

پوسته
سیتوپلاسم
ماده سلولی
هسته
   6- هسته ی كدامیك از سلول های زیر نسبت به سلول های دیگر كوچك تر است؟

سلول استخوان
سلول عصب
سلول ماهیچه
سلول روده
   سوالات تشریحی
1- مراحل رشد و تقسیم سلول در شكل زیر به هم ریخته است، با زدن شماره آنها را مرتب كنید.

  2- چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟

 

  بخش اول - ساختمان بدن موجودات زنده

موجودات زنده با موجودات غیر زنده متفاوتند. آجر، صندلی و كتاب جزء موجودات غیر زنده و پروانه، درخت و گنجشك جزء موجودات زنده هستند. رشد، حركت و تولید مثل از مهم ترین تفاوت های موجودات زنده و غیر زنده می باشد.

سلول چیست؟

بدن ما و همه موجودات زنده از واحدهای بسیار كوچكی به نام سلول ساخته شده است. سلول واحد ساختمانی بدن است.
ساختمان سلول: برای دیدن سلول به دلیل كوچك بودن آن، باید از وسیله ای به نام میكروسكوپ استفاده كنیم. با میكورسكوپ می توان همه چیز را بیشتر از 1000 برابر بزرگ كرد.
هر سلول 3 بخش دارد:
1- پوسته
2- سیتوپلاسم
3- هسته
پوسته مانند پوششی در اطراف سلول كشیده شده است. سیتوپلاسم، مایع غلیظی است كه تمام سلول را پر می كند. یك هسته كوچك نیز در داخل سیتوپلاسم است. شكل و اندازه سلول ها با هم متفاوت است.
در ساختمان برگ سه نوع سلول مشاهده می كنیم كه هر یك كار معینی انجام می دهند. سلول ها از غذایی كه وارد آنها می شود استفاده می كنند و در صورت آسیب دیدن آنها تقسیم می شوند و سلول جدیدی را به وجود می آورند و اینك ار تا پایان عمر ادامه دارد.
سلول ها كار های مختلفی انجام می دهند. مثلاً سلول عصب (انتقال پیام) سلول استخوان (استحكام) سلول ماهیچه(حركت) و سلول روده (جذب) غذا را به عهده دارند.
شباهت های سلول ها:
1- همه سلول ها سه بخش اصلی (پوسته،هسته، سیتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد می كنند.
3- همه سلول ها تقسیم می شوند.
در برگ دونوع سلول وجود دارد:
1- روی برگ از سلول های نازك و پهن تشكیل شده
2- در درون برگ سلول های مستطیلی كه سبزینه دارند وجود دارد.

  پرسش های بخش 1
1- كدامیك از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟

استخوان
ماهیچه
سلول
پوست
2- رشد بدن انسان به سبب چیست؟

ورزش كردن
استراحت كردن
تقسیم سلول ها
كش آمدن سلول ها
   3- پوششی كه در اطراف سلول ها وجود دارد چه نامیده می شود؟

استخوان
پوسته
سیتوپلاسم
هسته

  4- ساختمان بدن كدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشكیل شده است؟

شتر
پلنگ
خروس
مورچه
   5- مایع غلیظی كه سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

پوسته
سیتوپلاسم
ماده سلولی
هسته
   6- هسته ی كدامیك از سلول های زیر نسبت به سلول های دیگر كوچك تر است؟

سلول استخوان
سلول عصب
سلول ماهیچه
سلول روده
   سوالات تشریحی
1- مراحل رشد و تقسیم سلول در شكل زیر به هم ریخته است، با زدن شماره آنها را مرتب كنید.

  2- چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟

همه سلو ل ها از نظر رشد، تقسیم سلول و احتیاج به غذا شبیه هم هستند. ولی تفاوت آنها در شكل، اندازه و نوع كاری است كه انجام می دهند.
   3- چهار نمونه از سلول های بدن را نام ببرید و وظیفه هر یك را بنویسید؟

سلول عصب (انتقال پیام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهیچه (حركت) - سلول شش (جذب اكسیژن)
 4- سلول گیاهی با سلول جانوری چه تفاوتی دارد؟

سلول گیاهی دو پوسته دارد به همین دلیل محكم تر از سلول های جانوری است.

  5- سلول ها چگونه زیاد می شوند؟

تقسیم سلولی

  6- سلول از چه قسمت هایی تشكیل یافته است؟

پوسته،سیتوپلاسم، هسته

  7- كدام عمل در مورد بیشتر سلول ها تا آخر عمر صورت می گیرد؟

بخش 3 - گیاهان، موجودات پر ارزش

گیاهان موجودات پر ارزشی هستند كه هم غذای خودشان را می سازند و هم منبع اصلی غذای جانوران و انسان می باشند. آدمیان نخستین، ریشه، برگ، میوه و دانه های خوراكی را جمع می كردند و می خورند. بعدها انسان می اندیشید كه می تواند گیاهان مفید را پرورش دهد. پس كار كشاوری یعنی پرورش دادن گیاهان مفید.
شخم زدن:
كشاورزان از هزاران سال پیش تاكنون زمین را برای كاشتن، شخم می زنند. در ابتدا این كار با دست انجام می شد. بعدها از گاو و اسب استفاده شد. امروزه تراكتور جای جانوران را گرفته است.
آب دادن:
به جهت وجود آب كم در ایران، كشاورزان برای صرفه جویی در مصرف آب، گیاهانی را می كارند كه با كمك آب باران و برف رشد كرده و محصول دهند و نیاز به آبیاری نداشته باشند. به این گونه كشاورزی دیم كاری می گویند؛ مانند كشت گندم.
از بین بردن علف های هرز:
علف های اضافی كه در لابه لای گیاهان كاشته شده می روید. علف های هرز گفته می شود. از بین بردن این علف ها كار زیادی می طلبد.
مبارزه با آفت ها:
بعضی از حشرات كه گیاه خوار هستند دسته جمعی به مزرعه ها حمله می كنند و قسمتی از محصول را می خورند. برای دفع حشرات مزاحم یا آفت ها، مواد حشره كش ساخته شده است. به دلیل اینكه مواد سمی هستند. دانشمندان از جانورانی مانند عنكبوت یا سوسك بهره می گیرند.

  محصولات گوناگون:

بعضی از محصولات مانند گندم در بیشتر استان ها به عمل می آید. اما بعضی محصولات دیگر مانند خرما، برنج و انگور در بعضی مناطق رشد می كنند. مثلاً برنج در جایی به دست می آید كه آب فراوان داشته باشد و خرما در آب و هوای گرم به دست می آید.
نوشیدنی ها:
بعضی از گیاهان به صورت دم كرده و نوشیدنی مصرف می شوند مانند چای، و قهوه؛ و بعضی از محصولات دیگر را برای خوش طعم كردن غذا استفاده می كنیم مانند انواع ادویه ها كه بیشتر در كشورهای گرم و مرطوب به دست می آید.
داروها:
مردم از زمان های دور، بعضی گیاهان را به دلیل اثرات داروئی آنها مصرف می كردند. مانند خاكشیر یا دانه به. امروزه هم از گیاهان دارویی استفاده های بسیاری می شود.
رنگ ها:
گیاهان در صنایع رنگرزی هم استفاده می شوند. رنگرزی در استان هایی كه قالیبافی دارند رواج دارد كه برای رنگ كردن پارچه یا پشم به كار می رود.
از چوب برای تهیه میز، تخته، پنجره و سایر وسایل استفاده می كنند.
  پرسش های بخش 3
1- كار مبارزه با آفت ها، همیشه و در همه دوران زندگی آنها مؤثر است.

درست
نادرست

  2- بیشتر كشاورزان برای شخم زدن زمین های پهناور از تراكتور استفاده می كنند.

درست
نادرست

  3- كار كشاورزی یعنی پرورش دادن گیاهان مفید

درست
نادرست
  4- پرندگان كوچك در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.

درست
نادرست
  پررسش های تشریحی:
1-وقتی می خواهیم زمین را برای كاشتن آماده كنیم ابتدا چه عملی را انجام می دهیم؟

ابتدا زمین را شخم می زنیم.
  2- برای كاشت یك گیاه باید چه كاری انجام داد؟

ابتدا باید زمین را برای كشت آماده كرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشید و سپس زمین را آبیاری كرد. مرحله بعدی در آوردن گیاهان هرز از داخل زمین است تا زمانی كه به رشد كامل خود برسد.

  3- اصلی ترین غذای انسان را چه گیاهانی تشكیل می دهند؟

گندم، برنج، سیب زمینی
  4- یاد گرفتن كشاورزی چه اثری در زندگی انسان داشت؟

توانست محصول بیشتری تولید كند و برای زمستان خود غذا ذخیره كند. دیگر مجبور نبود تمام قسمت های گیاه را بخورد. بلكه از هر گیاهی قسمت های مفید را می خورد.
  5- آیا استفاده زیاد از تراكتور برای زمین های كشاورزی پهناور مضر است؟

بله. چون تراكتور عمیقاً جای خاك را عوض می كند و خاك های سطح رویی كه مواد غذایی بیشتری دارند به سطح زیرین انتقال پیدا می كنند. استفاده زیاد از تراكتور برای زمین مفید نیست.

  6- كدام محصول را حتماً باید با كشت آبی زیاد نمود؟

برنج
  7- چه محصولاتی در ناحیه كوهستانی بیشتر رشد می كنند؟

گردو، بادام، درختان میوه

  8- ادویه در چه نوع آب و هوایی به دست می آید؟

گرم و مرطوب
  9- چه گیاهانی را می شناسید كه مصرف دارویی و رنگرزی دارند؟

دارویی: اوكالیپتوس، گل ختمی، گل بنفشه، نعناع
رنگرزی: حنا، گردو، انار، پوست پیاز، روناس

بخش 4 - جانوران بی مهره

دانستید كه جانوران را به دو دسته مهره داران و بی مهرگان تقسیم می كنیم.
جانوران مهره دار:
مانند ماهی ها، دوزیستان، پرندگان و غیره كه بدنشان دارای اسكلت از جنس استخوان است.
جانوران بی مهره:
جانورانی هستند كه در بدنشان اسكلت استخوانی وجود ندارد. بی مهرگان دسته بزرگی از جانوران را تشكیل می دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و …
كرم ها و بند پایان:
گروه كرم ها و بندپایان گروه بسیار بزرگی از بی مهرگان هستند كه دانشمندان آنها را به طبقات كوچك تر تقسیم كرده اند. كرم ها از لحاظ شكل به سه گروه تقسیم می شوند:
1- كرم های پهن
2- كرم های لوله ای
3- كرم های حلقوی
كرم های پهن :
مانند كرم كدو، بدنشان از قطعه های پهن تشكیل شده است. یك نوع از كرم كدو در روده انسان زندگی می كند و به این موجود كه غذای مورد نیاز خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد، انگل می گوئیم.
كرم های لوله ای :
مانند آسكاریس بدن باریكی دارند. كرم آسكاریس در داخل روده انسان زندگی می كند و در همانجا تخم ریزی می كند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محیط را آلوده می كنند. تخم آسكاریش از راه سبزیجات نشسته و آب آشامیدنی آلوده به بدن منتقل می شوند.
یكی دیگر از كرم های لوله ای انگل كرمك است. كرمك در انتهای لوله گوارش كودكان رشد می كند و باعث خارش شدید می شود.
كرم های حلقوی :
بدن این كرم ها از حلقه های زیادی درست شده است. مانند كرم خاكی. این كرم برای یافتن غذا در خاك حركت می كند و برای باغچه و زمین كشاورزی مفید است زیرا خاك را جابه جا می كند و هوا را به ذرات خاك می رساند.
بندپایان:
بندپایان شامل حشرات، عنكبوت ها، خرچن گها و هزارپاها می باشند. نمونه هایی از بندپایان در جنگل، دریا و حتی خانه ها یافت می شود مانند مورچه، پروانه، خرچنگ، هزارپا و … بندپایان فراوان ترین گونه جانوران بی مهره هستند.
حشرات 6 پا دارند. عنكبوت ها 8 پا دارند. بعضی سمی و بعضی غیر سمی اند. خرچنگ ها در آب زندگی می كنند پوشش خارجی بدن آنها سفت است. بعضی خرچنگ ها خوراكی هستند. هزارپاها بعضی علف خوار و بعضی گوشتخوارند. هزارپای گوشتخوار، سمی است.

پرسش های بخش 4

جالی خالی را با كلمات مناسب پر كنید:
1- به جانورانی كه در بدن آنها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد بی مهره می گویند.
2- به موجود زنده ای كه غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد انگل می گویند.
3- نرم تنان در گروه جانوران بی مهره قرار دارند.
4- هشت پا یك جانور بی مهره دریایی است كه به گروه بزرگ تر بی مهرگان تعلق دارد و به گروه كوچك تر نرم تنان.
5- عروس دریایی بی مهره ای از جنس مرجان ها است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و سینه و شكم تشكیل شده، 2 شاخك و 6 پا دارند.
7- كرم كدو از نوع كرم های پهن و كرم خاكی از نوع كرم های حلقوی است.
   پرسش های تشریحی:
1- چه تفاوت مهمی در میان جانواران مهره دار و بی مهره وجود دارد؟

جانوران مهره دار دارای اسكلتی از جنس استخوان هستند و جانوران بی مهره در بدن خود فاقد این اسكلت استخوانی می باشند.
  2- بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران؟

بی مهرگان
  3- انواع گروه های بی مهرگان را نام ببرید؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپایان
  4- مرجان ها چه شباهت هایی با اسفنج ها دارند؟

هردو گروه در كف دریاها زندگی می كنند و بعضی از گونه های هر یك حركت دارند.
  5- تخم كرم كدو چگونه از گاو به انسان منتقل می شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هایی را كه گاو می خورد آلوده می كند و تخم كرم در بدن حیوان به نوزاد تبدیل می شود و زنده می ماند و با خوردن چنین گوشتی نوزاد كرم كدو به انسان و روده او منتقل شده تبدیل به كردم كدو می شود.
   6- كرم آسكاریس چه می خورد؟

غذای گوارش یافته را می خورد.
   7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چیست؟

پوشش بدن حلزون حفره ای است و پوشش بدن صدف دوكفه ای است.
   8- حشرات چه خصوصیات مشتركی دارند؟

همگی 6 پا و 2 شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكیل شده است.
   9- كدام گروه از بی مهرگان به هیچ گروه دیگری شبیه نیستند؟

خارتنان
  10- چند نوع از خارتنان را نام ببرید؟

توتیا و ستاره دریایی
  11- اگر قبل از مصرف سبزی آن را ضد عفونی نكنیم، كدام بیماری انگلی در انتظار ماست؟

به انگل آسكاریس مبتلا می شویم.
  12- یك نوع خرچنگ خوراكی را نام ببرید؟

میگو

بخش 5 - مخلوط ها

مخلوط چگونه تشكیل می شود؟
وقتی دو یا چند ماده مختلف با یكدیگر به ترتیبی بیامیزند كه ما بتوانیم آنها را از هم جدا كنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ كند، مخلوط تشكیل شده است.
در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یكی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست می كنند.
هوای اطراف ما كه گازی شكل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراكی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.
در یك مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می كند.
مخلوط های یكنواخت (محلول):
وقتی یك حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یكنواخت درست می كنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.
ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر یك قاشق شكر را در آب بریزید و هم بزنید، شكر در آب حل می شود. در این محلول به شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده یا حلال می گویند. محلول شكر در آب یك محلول جامد در مایع و محلول الكل در آب محلول مایع در مایع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

پرسش های بخش 5

1- كدامیك از مخلوط های زیر محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمك و آب
نشاسته و آب
2- كدامیك از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟
آب و روغن زیتون
آب و آبلیمو
آب و نشاسته
آب و اكسیژن
3- آب داغ چه نوع محلولی است؟
جامد در مایع
مایع در مایع
جامد در جامد
گاز در مایع
4- بهترین راهی كه می توانیم بفهمیم یك مخلوط، محلول است یا نه چیست؟
جوشانیدن
از صافی رد كردن
بی حركت در جایی قرار دادن
باهم زدن
5- در لیوان شیر یك حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
  پرسش های تشریحی:
1- مخلوط چیست؟

وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا كنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.
  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

خیر، زیرا این دو مایع در یكدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یك نوع محلول است.
  3- به ماده ای كه مواد دیگر را در خود حل می كند چه می گویند؟

حلال
  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع كه با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟

در صورتی كه دو مایع به طور یكنواخت دیده شوند و پس از مدتی كه ساكن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یك مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.
  5- مخلوطی نام ببرید كه از دو ماده جامد تشكیل شده باشد؟

شكر و عدس، نخود و لوبیا
  6- مخلوطی از یك ماده جامد و یك مایع نام ببرید كه محلول نباشد؟

شن و آب
  7- هوا یك مخلوط است یا تركیب؟

مخلوط است.
   8- در یك محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یكنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.
   9- در محلول مواد چگونه پراكنده می شوند؟

به طور یكنواخت پراكنده می شوند.
  10- آیا در محلول همه موادی كه وجود دارند دیده می شوند؟

خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.
  11- چرا در هوا هیچ یك از مواد تشكیل دهنده را نمی بینیم؟

زیرا همگی گاز هستند.

بخش 6 - نور و بازتابش

نور انرژی است كه به كمك آن می توانیم اجسام را ببینیم. به موادی كه از خود نور تولید می كنند چشمه نور می گوئیم. نور از همه اجسام عبور نمی كند. اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور می دهند كه به آنها شفاف می گوئیم.
اما اجسامی كه نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام كدر نامیده می شوند. هرچه سطح یك جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.
تصویر هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آینه برخورد كند، باز می گردد كه به این پدیده بازتابش نور می گوئیم. هر چه زاویه بین دو آینه تخت كمتر شود، تعداد تصاویر بیشتر است. نور در هنگام برخورد به آینه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوی، بازتابی نامنظم دارد. وقتی نور به جسمی بر می خورد، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما بر می گردد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما می شود.
جسمی كه به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد. با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را كه به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده كنیم. مانند راننده اتومبیل كه به كمك آیند پشت خود را می بیند.
آینه ها بر سه نوع هستند :
1- آینه تخت
2- آینه فرو رفته
3- آینه بر آمده
در آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم و در آینه برآمده تصویر كوچك تر از جسم منعکس می شود.
در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می كنند، كه پریسكوپ نام دارد.
كوره آفتابی هم وسیله ای است كه از یك آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشكیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به كار می رود. تصویر ما در درون یك قاشق به صورت وارونه و كوچك تر از خودمان می افتد و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و بزرگ تر به نظر می رسد.

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 دی 1388    | توسط: وحید نورایی    |    | نظرات()